Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie szmk.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Operatorem serwisu szmk.pl („Serwis”) jest Solutio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji Wilcza 66/68 lok.9, 00-679 Warszawa KRS: 000444739 REGON: 146470215, NIP: 5252548929 („Operator”).
2. Serwis oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych na temat organizacji pracy kancelarii.
3. Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami.

§ 2 ZAKRES USŁUG
1. Serwis udostępnia usługi nieodpłatne.
2. Dostęp do newslettera i darmowych ebooków jest nieodpłatny.

3. W Serwisie mogą być promowane odpłatne usługi Operatora.

§ 3 NEWSLETTER I DARMOWE EBOOKI
1. Aby zamówić usługę newslettera i uzyskać dostęp do darmowych ebooków należy:
1) W odpowiednim formularzu w Serwisie wpisać wymagane dane: imię oraz adres e-mail;
2) Potwierdzić akceptację warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz można udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza;
3) Potwierdzić zamówienie usługi poprzez kliknięcie linku w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4) potwierdzenie adresu e-mail uważam za zgodę na przesłanie zamówionego materiału.
2. Darmowe ebooki zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.
3. Klient w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości z newsletterem lub wysłanie pustej wiadomości na adres mikolaj(at) szmk.pl

§ 4 REKLAMACJE I UWAGI
1. Wszelkie reklamacje i uwagi należy przesyłać na adres mikolaj(at) szmk.pl
2. Do zgłoszonych reklamacji Operator ustosunkuje się w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości.

§ 5 INFORMACJE TECHNICZNE
1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest na urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu i umożliwiającym używanie jednej ze współczesnych przeglądarek internetowych, takich jak: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome , Opera w wersji, lub innej analogicznej przeglądarki.
2. Ebooki oferowane w Serwisie udostępniane są w formacie Portable Document Format (PDF). Do korzystania z nich niezbędna jest przeglądarka dokumentów PDF (np. Adobe Reader), lub przeglądarka internetowa umożliwiająca otwieranie plików PDF (np. Mozilla Firefox).

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator, tj. Solutio Sp. z o.o. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz – o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę – do przesyłania informacji handlowych o usługach Operatora. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
2. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, uzupełniania ich, poprawiania, oraz żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia.
3. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu i materiałów udostępnionych w Serwisie (w szczególności ebooków) należą do Operatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści przekraczające granice dozwolonego użytku bez zgody Operatora jest zabronione.
2. Operator Klientowi, który zamówił ebooka, udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z ebooka na własny użytek Klienta w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Prawa autorskie do oferowanego lub reklamowanego w Serwisie oprogramowania należą do producentów tego oprogramowania.
4. Nazwy Microsoft, Windows, Outlook są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Polsce i w innych krajach.


§ 8 BLOG
1. Operator w ramach Serwisu prowadzi blog informujący zarządzaniu kancelarią, organizacji pracy w kancelarii i nowych usługach („Blog”).
2. Operator umożliwia wpisywanie komentarzy pod poszczególnymi wpisami na Blogu. Wprowadzenie komentarza wymaga wprowadzenia przez użytkownika podpisu i adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w komentarzach treści niezgodnych z prawem (np. naruszania praw autorskich, obrażania innych Użytkowników, zastraszania, itp.), spamu oraz innych treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi obyczajami (np. wypowiedzi obraźliwych lub wulgarnych). Operator zastrzega sobie prawo moderacji komentarzy, w tym ich usunięcia.
4. Użytkownik wprowadzający komentarz poprzez akceptację Regulaminu potwierdza, że jest autorem treści umieszczonych w komentarzu oraz udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie tych treści w zakresie udostępniania ich w Serwisie. Użytkownik udziela powyższej licencji na następujących polach eksploatacji:
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką cyfrową,
2) W zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 9 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Operator nie odpowiada za działanie programów udostępnianych, oferowanych lub reklamowanych w Serwisie. Warunki korzystania z tych programów określają właściwe licencje udzielane Klientom przez poszczególnych producentów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie produktów udostępnionych za darmo.
2. Operator zastrzega, że dostęp do Serwisu, niektórych jego części lub usług może być okresowo wyłączany, bez wcześniejszego powiadamiania Klientów, ze względu na aktualizację, konserwację i rozbudowę o nowe funkcje. Przerwy w dostępności Serwisu nie wpływają na realizację złożonych wcześniej zamówień, przy czym możliwość pobrania ebooków może być ograniczona do czasu przywrócenia funkcjonowania Serwisu.

3. Wpisy na blogu są subiektywnymi spostrzeżeniami autora i Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad umieszczonych we wpisach w praktyce.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności z ważnych powodów, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych usług, zmianą warunków współpracy z producentami oprogramowania, lub zmianą przepisów prawa.
2. W odniesieniu do wszelkich zamówień i związanych z nimi postępowań reklamacyjnych stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Informacje o zmianie Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Serwisu oraz rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2017 roku.